1. ورودی آداپتور
  2. کلید روشن / خاموش (Power)
  3. ورودی گیره سوسماری
  4. نمایشگر (LCD)
  5. دکمه Calibre
  6. صفحه تشخیص دهنده (محل ریختن محلول تست)
  7. گیره سوسماری
  8. سنباده کاغذی مخصوص
  9. محلول تست
  10. محلول تمیز کننده