پیغامهای سیستم:

1- Please test your object.

لطفا شیء خود را تست کنید.

2- Calibration is done.

کالیبره کردن انجام شد.

درصورتی که تست دچار مشکل شود با پیغامهای زیر رو به رو می شوید.

3- Test has a problem.

تست مشکل داشته.

4- Please clear the test solution.

لطفا محلول تست را پاک کنید.

5- Please clean the object.

لطفا شیء را تمیز کنید.

درصورتی که کالیبره کردن دچار مشکل شود با پیغامهای زیر رو به رو

می شوید.

6- Calibration has a problem.

کالیبره کردن مشکل داشته.

7- Please clear the test solution. 

لطفا محلول تست را پاک کنید.

8- Please clean the object.

لطفا شیء را تمیز کنید.

9-Please connect  the charger.

لطفا شارژر را وصل کنید.

10- More than 18K & less than 22k.

عیار طلا از 18عیار بالاتر و از 22عیار کمتر است. (از یک خط به بالا)